Norsk Kennel Klubs sædbank er opprettet for å gi et kvalitativt og kvanti­tativt best mulig tilbud til oppdrettere/hannhundeiere som ønsker å lagre frossen sæd. Årsakene til en slik lagring er mange, men særlig viktig er bevaring av genmateriale, og import av nytt genmateriale fra utlandet.

Ved ønske om lagring sendes søknad til Norsk Kennel Klub, Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo. Ved å underskrive søk­nad bekrefter søker at regler er kjent og at de økono­miske forhold aksepteres. 

Alt av uttak og inseminering skjer i regi av kvali­fiserte veterinærer. Den enkelte må betale for leie av lag­ringsplass. Fakturering skjer direkte (forskuddsvis) fra NKK. De nødvendige veterinærtjenester gjøres opp direkte med utførende veterinær.

Ved innvilget søknad må den enkelte ta direkte kon­takt med:
Norsk Kennel Klubs sædbank
v/ Veterinær Ragnar Thomassen
Nils Lauritssøns vei 34, 0870 Oslo
Tlf. 91 88 77 92
E-post: post@reprohund.no

Priser på lagring av frossen sæd:
Følgende priser gjelder fra 1. januar 2023. Prisene kan endres uten forutgående varsel iht. kostnadsutvikling. Prisene er eks. 25% mva

  • 1-15 strå: kr 85 pr. mnd.
  • 16-40 strå: kr 144 pr. mnd.
  • 41-70 strå: kr 168 pr. mnd.
  • 71-100 strå: kr 204 pr. mnd.
  • Over 100 strå etter avtale.

Disse prisene gjelder pr. lagret hannhund. Fakturering skjer fra NKK, forskuddsvis for tre mnd. av gangen.

Lenker

Søknad om lagring av sæd i NKKs sædbank
Registreringsanmeldelse og paringsbevis
Norsk Kennel Klub